સંપર્ક


જયેશ જી.ડાંગર
બી.આર.સી. કો.ઓર્ડીનેટર 
"બ્લોક રિસોર્સ સેન્ટર ભવન"
કોર્ટ ની પાછળ ,
પશુ દવાખાના ની બાજુ માં,
ધોરાજી 
ફોન:- ૦૨૮૨૪-૨૨૧૦૨૦
મોબાઈલ:-૯૪૨૭૨૭૧૯૬૬ 

1 comment: