ફોટો વિભાગ

પ્રજ્ઞા અભિગમ પ્રચાર પ્રસાર માટે પ્રજ્ઞાવાન
બ્લોક રિસોર્સ સેન્ટર ધોરાજી દ્વારા મફત રોપા વિતરણ 
આચાર્ય એક્ષ્પોસર વિઝીટ 
તોરણીય નકલંક ધામ મંદિર મહંત શ્રી રાજેન્દ્રદાસ બાપુ  દ્વારા દફતર કીટ વિતરણ  

પાટણવાવ લોક મેલા માં એસ.એસ.એ રાજકોટ દ્વારા  શિક્ષણ ના પ્રસાર પ્રચાર માટે સ્ટોલ  

બ્લોક રમતોત્સવ -2013 
તાલુકા કક્ષા નો ગણિત વિજ્ઞાન પ્રદર્શન -વાડોદર-2013
તાલુકા કક્ષા નો ગણિત વિજ્ઞાન પ્રદર્શન -વાડોદર-2013
એચ.આઈ એસેસમેન્ટ કેમ્પ 
એસ.ટી.પી વર્ગ ના-મોટીમારડ ના  બાળકો


No comments:

Post a Comment